استفاده یکسان از هردو نیمکره مغز+

استفاده یکسان از هردو نیمکره مغز