«بازمانده روز» ایشی‌گورو روی صحنه می‌رود+

«بازمانده روز» ایشی‌گورو روی صحنه می‌رود