نقاط ضعف  حوزه نشر؛ ضعف ویراستاری فنی ترجمه/ثقیل نویسی هنر نیست.+

نقاط ضعف حوزه نشر؛ ضعف ویراستاری فنی ترجمه/ثقیل نویسی هنر نیست.