چرا درک درستی از شبکه های اجتماعی نداریم ؟+

چرا درک درستی از شبکه های اجتماعی نداریم ؟