لوریس چکناواریان : عمرم را پای فردوسی گذاشتم+

لوریس چکناواریان : عمرم را پای فردوسی گذاشتم