در کشور ماایران طلا ریختند ، کسی جمع نمی کند…+

در کشور ماایران طلا ریختند ، کسی جمع نمی کند…